Privacybeleid

SRDN geeft veel om jouw privacy. We verwerken daarom uitsluitend gegevens die we nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die we over jou en het gebruik van onze diensten hebben verzameld. We stellen je gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van SRDN. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 03-04-2023. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt, hoe we de gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jouw verstrekte persoonsgegevens. Als je vragen hebt over ons privacybeleid dan kun je contact met ons opnemen via ons contactformulier.

Over de gegevensverwerking

Hieronder staat beschreven op welke wijze wij je gegevens verwerken, waar we deze opslaan, welke beveiligingstechnieken we gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

E-mail en mailinglijsten

We versturen onze nieuwsbrieven met Mautic. Mautic zal je naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Wanneer je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief ontvang je altijd een bevestigingsmail waarbij je moet aangeven dat je daadwerkelijk ingeschreven wilt worden. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden staat een link om je af te melden. Je persoonsgegevens worden door Mautic beveiligd opgeslagen. Mautic maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Mautic behoudt zich het recht voor om gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen. Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van RDS-Online. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. RDS-Online heeft geen toegang tot onze postvak en we behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Doel van de gegevensverwerking

We gebruiken je gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. We gebruiken de gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met ons deelt en we gebruiken deze gegevens om – anders dan op jouw verzoek – op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij je hiervoor expliciet toestemming. De gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld je IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens. In verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek kan SRDN wettelijk verplicht worden om gegevens te delen. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen om dit te doen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

We bewaren je gegevens totdat je aangeeft niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen we facturen met je (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Jouw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. We leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van je gegevens enkel naar het bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen om je te legitimeren. We houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de automatische leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij je persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht en rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die we van je verwerken in te zien en te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen via het contactformulier op de website. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek is ingediend sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder we deze gegevens hebben opgeslagen.

Recht van bezwaar en overige rechten

In voorkomende gevallen heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door of in opdracht van SRDN. Als je bezwaar maakt zullen we onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van het bezwaar. Is het bezwaar gegrond dat zullen we afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan je ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. We verwerken de gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Google Merchant Center voor partners

Als partner bieden we je de mogelijkheid om jouw producten met Google Merchant Center in te laden in je productaanbod. Ons gebruik van de informatie die we van de API’s van Google ontvangen zal in overeenstemming zijn met het Google API Services User Data Policy, inclusief de vereisten voor beperkt gebruik.

Wijzigingen in het privacybeleid

We behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop we reeds verzamelde gegevens verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.