Algemene voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Definities:

 • SRDN: Het platform dat inspiratie over sieraden biedt, gevestigd te Lichttoren 32, 5611 BJ Eindhoven.
 • Gebruiker: Iedere bezoeker van de SRDN-website.
 • Website: De website www.srdn.nl.
 • Derde partijen: Andere bedrijven of entiteiten waarvan SRDN de producten of diensten promoot.
 • Inhoud: Alle informatie, teksten, afbeeldingen en andere materialen die op de website worden gepresenteerd.
 • Persoonsgegevens: Gegevens die een persoon kunnen identificeren, zoals beschreven in het privacystatement van SRDN.
 • Gebruiksvoorwaarden: Dit zijn de regels en richtlijnen die bepalen hoe bezoekers de website van SRDN mogen gebruiken. Deze voorwaarden beschrijven de rechten en verplichtingen van zowel SRDN als de gebruikers en zijn bindend voor iedereen die de website bezoekt.
 • Privacystatement: Dit document geeft uitleg over hoe SRDN persoonsgegevens verzamelt, verwerkt, en beschermt. Het beschrijft ook de rechten van de gebruikers met betrekking tot hun persoonlijke informatie en hoe ze deze rechten kunnen uitoefenen.
 • Diensten: Dit verwijst naar alle functies, informatie, en andere diensten die SRDN aanbiedt via haar website. Dit kan variëren van het tonen van sieradeninspiratie tot het verstrekken van informatie over verschillende sieradenmerken.
 • Links: Dit zijn hyperlinks op de SRDN-website die gebruikers doorverwijzen naar andere websites. Deze links kunnen gebruikt worden om extra informatie te bieden of om gebruikers kennis te laten maken met gerelateerde producten of diensten van derde partijen.
 • Auteursrecht: Dit zijn de rechten die SRDN heeft op de inhoud van haar website, waaronder teksten, afbeeldingen en andere materialen. Het auteursrecht beschermt deze inhoud tegen ongeoorloofd gebruik of reproductie zonder toestemming van SRDN.
 • Verwerker: Dit zijn externe partijen of bedrijven die namens SRDN persoonsgegevens verwerken. Deze verwerkers moeten zich houden aan de bepalingen in het privacystatement van SRDN en zijn verplicht om de privacy en veiligheid van de gegevens te waarborgen.
 • Commercieel gebruik: Dit is het gebruik van de SRDN-website voor zakelijke, commerciële of winstgerichte doeleinden. Dergelijk gebruik is meestal onderworpen aan specifieke voorwaarden of beperkingen zoals vastgelegd in de gebruiksvoorwaarden van SRDN.
 • Wijzigingen: Dit zijn aanpassingen of updates die SRDN aanbrengt in haar gebruiksvoorwaarden, privacystatement of op de website zelf. Gebruikers worden geacht op de hoogte te zijn van deze wijzigingen en zich eraan te houden zodra ze zijn gepubliceerd.

Identiteit van SRDN:

 • Adres: Lichttoren 32, 5611 BJ Eindhoven (geen bezoekadres)
 • E-mailadres: hi@srdn.nl
 • KvK nummer: 72553537
 • BTW nummer: NL002204995B57

Toepasselijkheid:

 • Deze voorwaarden gelden bij elk bezoek aan de SRDN-website. Door de website te bezoeken, ga je akkoord met deze voorwaarden.
 • SRDN kan de voorwaarden wijzigen, waarbij de wijzigingen direct van kracht zijn bij publicatie.

Aansprakelijkheid:

 • SRDN is niet aansprakelijk voor onvolledige, onjuiste of niet actuele informatie op haar website.
 • SRDN garandeert niet dat de website altijd beschikbaar is en is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade door het gebruik van de website.

Toegang tot en gebruik van de website:

 • De website is bedoeld voor privégebruik. Commercieel gebruik, verstoring van de werking en schending van gedragsregels zijn verboden.
 • Overtreding van deze voorwaarden kan leiden tot ontzegging van de toegang.

Links naar andere websites:

 • SRDN bevat links naar websites van derden en is niet verantwoordelijk voor hun inhoud of veiligheid.

Intellectuele eigendomsrechten:

 • Het logo en de inhoud van de SRDN-website zijn eigendom van SRDN. Gebruik zonder schriftelijke toestemming is verboden.

Privacy:

 • Het privacystatement van SRDN is van toepassing en maakt deel uit van deze voorwaarden.

Gegevensverstrekking aan derden:

 • SRDN vraagt toestemming voor het verstrekken van persoonsgegevens aan derden, tenzij in speciale gevallen.
 • Derden die in opdracht van SRDN werken, zijn verplicht persoonsgegevens te beschermen.
 • In bepaalde gevallen kan SRDN zonder toestemming gegevens verstrekken aan autoriteiten of voor veiligheid van het netwerk.
 • Geanonimiseerde gegevens kunnen worden gedeeld met derden.

Slotbepaling:

 • Op overeenkomsten tussen SRDN en de consument waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is Nederlands recht van toepassing.

Algemene voorwaarden voor Partners van SRDN

Definities

 • Gebruiker: bezoeker van www.srdn.nl;
 • Persoonsgegevens: de persoonsgegevens van de bezoeker op de website;
 • Partner: (sieraden)merk dat via het partnerplatform op www.srdn.nl zijn producten toont;
 • SRDN: de rechtspersoon die gebruikers via www.srdn.nl doorlinkt naar websites van Partners. Gevestigd te Lichttoren 32, 5611 BJ, Eindhoven (geen bezoekadres), opererend onder BTW nummer NL002204995B57, KvK nummer 72553537;
 • Website: www.srdn.nl, gebruikt door SRDN voor inspiratie en productpromotie;
 • Partnerplatform: het systeem achter www.srdn.nl waar Partners hun sieraden toevoegen;
 • Overeenkomst: deze overeenkomst tussen Partner en SRDN, vastgelegd via het partnerplatform;
 • Diensten: het doorlinken naar producten van Partners op www.srdn.nl;
 • Producten: de specifieke items van Partners op www.srdn.nl;
 • Inhoud: de inhoudelijke informatie op www.srdn.nl, waaronder blogs, categorieën en tags;
 • Misbruik: onwaarheden of onjuistheden in producttoevoegingen door Partners;
 • Vergoeding: de beloning die SRDN ontvangt en de Partner betaalt voor totstandgebrachte overeenkomsten;
 • Klik: een gebruiker die via www.srdn.nl naar een website van een Partner gaat;
 • Weergave: een vertoning van een pagina aan een bezoeker;
 • Materiaal: promotiemiddelen van Partners op het partnerplatform, zoals afbeeldingen, prijzen, tekstlinks en productfeeds.

1. Aanmelding en acceptatie

1.1 – Aanmelding als Partner houdt acceptatie van deze Voorwaarden in.
1.2 – Voor inschrijving als Partner is nodig:

 • Volledig en correct aanmelden in het partnerplatform;
 • KvK-inschrijving;
 • Bevestiging van acceptatie van deze Voorwaarden;
 • Minimaal 18 jaar oud.

1.3 – SRDN beoordeelt de aanmelding en kan deze zonder verplichting accepteren.
1.4 – Acceptatie gebeurt door producten van de Partner op het partnerplatform goed te keuren.
1.5 – Bij overtreding van de voorwaarden kan SRDN toegang tot het partnerplatform ontzeggen.

2. Gebruik

2.1 – Kliks/Weergaven moeten vrijwillig zijn. Vergoedingen voor Kliks/Weergaven zonder toestemming van SRDN zijn verboden.
2.2 – Partners moeten duidelijk maken dat zij zelf de producten aanleveren.
2.3 – Partners mogen productinformatie aanpassen, mits goedgekeurd door SRDN.
2.4 – Partners respecteren de rechten van SRDN en derden.
2.5 – Informatie verkregen via SRDN’s website mag alleen binnen het netwerk gebruikt worden.
2.6 – Partners zorgen dat hun website up-to-date is met productvoorwaarden.
2.7 – Productaanbod van Partners mag niet in strijd zijn met wetgeving of rechten van derden.
2.8 – Partners volgen alle richtlijnen en instructies voor contentweergave.
2.9 – SRDN bewaart IP-adressen en persoonsgegevens bij registratie om misbruik te voorkomen.
2.10 – SRDN verwerkt gegevens van Partners voor interne/statistische doeleinden.
2.11 – Bij overtreding van voorwaarden kan SRDN de samenwerking opschorten.
2.12 – Partners moeten meewerken aan onderzoeken bij vermoeden van overtredingen.

3. Betaling/tarieven

3.1 – Partners nemen bij start een abonnement, aanpasbaar in tarief.

4. Rechten op beeldmateriaal

4.1 – Bij het aangaan van een samenwerking met een Partner, verkrijgt SRDN het recht om het door deze partij verstrekte beeldmateriaal te gebruiken voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van de overeenkomst. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het gebruik van dit materiaal op de website van SRDN, in marketing- en promotiemateriaal, en in sociale media-uitingen.
4.2 – De Partner garandeert dat zij de volledige rechten bezit of toestemming heeft om het beeldmateriaal te verstrekken, en dat het gebruik van het beeldmateriaal door SRDN geen inbreuk zal maken op de auteursrechten, merkrechten, of andere rechten van derden. De partij vrijwaart SRDN volledig van alle claims van derden die voortvloeien uit schending van dergelijke rechten.
4.3 – SRDN zal het beeldmateriaal niet gebruiken op een manier die de reputatie van Partner schaadt of op andere wijze onrechtmatig is. SRDN behoudt zich het recht voor om het gebruik van het beeldmateriaal op elk moment te beëindigen als de samenwerking met Partner wordt beëindigd.

5. Beëindigen samenwerking

5.1 – SRDN kan om moverende redenen de samenwerking beëindigen bij tekortkomingen of schending van de Voorwaarden door de Partner.
5.2 – Partners kunnen op elk moment de samenwerking beëindigen, rekening houdend met de abonnementsperiode.
5.3 – Samenwerking eindigt automatisch bij opzegging, gezamenlijke beslissing of niet naleven van de Voorwaarden.

6. Gevolgen beëindiging samenwerking

6.1 – Bij beëindiging worden links verbroken, toegang tot het platform geblokkeerd, en kunnen geen abonnementsgelden teruggevorderd worden.

7. Aansprakelijkheid

7.1 – Partners zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor hun product- en informatieaanbod.
7.2 – SRDN is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade/kosten van de Partner.
7.3 – Partners vrijwaren SRDN van aanspraken gerelateerd aan wetgeving.
7.4 – Partners zijn aansprakelijk voor door hen verstrekt Materiaal.
7.5 – SRDN is niet aansprakelijk voor kwaliteit, gebruiksmogelijkheden, deugdelijkheid of inbreuk op rechten van derden van door gebruikers aangekochte goederen.
7.6 – Misbruik van het netwerk leidt tot blokkering en schadevergoeding.
7.7 – SRDN is niet verplicht tot nakoming bij externe belemmeringen.

8. Geheimhouding

8.1 – Partners moeten geheimhouding bewaren over SRDN’s methoden, technieken, data en informatie uit de overeenkomst.

9. Diversen

9.1 – Partners mogen geen rechten overdragen zonder toestemming van SRDN.
9.2 – SRDN mag de Voorwaarden wijzigen, partners hebben het recht de samenwerking te beëindigen bij niet-acceptatie.
9.3 – Nietige bepalingen worden gewijzigd in lijn met toepasselijk recht.
9.4 – Partners zijn op de hoogte van relevante reclameregels.
9.5 – Registratie houdt acceptatie van de Voorwaarden in.
9.6 – Deze overeenkomst creëert geen rechtspersoon of arbeidsrelatie.

10. Privacy en Data veiligheid

10.1 – Partners volgen de privacyrichtlijnen zoals beschreven in SRDN’s privacybeleid.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 – Nederlands recht is van toepassing op deze Voorwaarden.
11.2 – Nietigheid van bepalingen tast overige bepalingen niet aan.
11.3 – Geschillen worden voorgelegd aan een mediator.
11.4 – Kosten voor mediation worden betaald door de verliezende partij.
11.5 – Geschillen kunnen voorgelegd worden aan de rechter in Lelystad.